از فردا متنفرم اما

Tomorrow 3از فردا متنفرم اما به فردا فکر میکنم
دوشنبه شد
سه شنبه هم میشود
از فردا متنفرم
چون التماس دستهایت را میکنم
تو اما میگویی فردا
چقدر از فردا متنفرم
اما به فردا فکر میکنم
من امروز محتاج کمک توام
امروز که فردا نیست
نمیخواهم در مورد فردا، فردا فکر کنم
نه اینکه فردا را بسازم، منتظرم نه
اینکه فردا چه بر سرم می آید انتظار میکشم
چقدر خوب بود اگر همین الان فردا میشد
از فردا متنفرم
اما ای کاش امروز فردا بود و تو امروز کمکم میکردی
امروز استثنا قائل شدم و نوشتمت
چون در تمام چرت و پرت های من فردا جایی ندارد
هه چقدر مسخره است من میمیرم و تو میگویی فردا
چرا باید از فردا بنویسم وقتی از فردا متنفرم
از فردا خوشم نمی اید
چون میگویم کمکم کن
میگویی فردا
چقدر من از این فردا متنفرم
اما به او فکر میکنم
از فردا متنفرم
اما کاش زود فردا میشد

(نصیر)

Comments are closed.