Category: معرفی کتاب

«گزیده رو که گذرگاه عافیت تنگ است»

images

در میان آثار بیشماری که با محوریت عشق و جدایی و وصال نگاشته شده است، می توان گفت کتاب کوتاه «در تنگ» آندره ژید یکی از زیباترین و شیرین ترین و در عین حال، تفکربرانگیزترین کتابهاست که تا کنون نوشته شده است. آندره ژید نویسنده توانا و پرتأثیری است. آثار بسیاری از او جزو بهترینها در نوع خود است. کتاب معروف «مائده های زمینی» را کتاب مقدس جوانان قرن هیجدم در اروپا لقب داده اند. همچنین کتاب «دخمه های واتیکان» او که هجوی است بر ساده لوحی مذهبی در دنیای مسیحیان کاتولیک و نوعی شوخی کردن با دستگاه پاپی، خود برای بزرگی ژید در دنیای نویسندگی کافی است. Continue Reading